Organisationen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

LV Büro - 22. července 2019

Základní škola německo-českého porozumění bylo založena v roce 1991 předchůdcem dnešního Shromáždění Němců, Spolkem Němců v Československu (Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei). Statutárním orgánem školy je správní rada, která se skládá ze zástupců zakladatelů školy, odborníků z řad široké veřejnosti a zástupců rodičů.

Profil školy:
Základní škola se řídí podle osnov pro základní školy s rozšířenou výukou jazyků a vlastním rámcovým programem pro výuku němčiny schváleného v projektu MŠMT ČR EXTRA. Rozšířená výuka němčiny je nabízena již od 1. třídy.

Zajímavost:
Němčina je vždy vyučována ve skupinách o maximálně 13 žácích. V této souvislosti vyučujeme i další vybrané předměty v menších skupinách, díky čemuž je možné zavést moderní vyučovací metody a brát větší ohled na individuální potřeby a schopnosti žáků. V 1. a 2. třídě je němčina žákům zprostředkována komplexně, s důrazem na jazykové jednání.

Družina a školní klub: 
V rámci družiny a školního klubu mohou děti navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky, např. německou konverzaci či dramatickou výchovu. Škola zajišťuje stravu ve školní jídelně a družinu denně od 7:45 do 17 hodin.

Zájemci:

Přijímáme nejen děti s češtinou nebo němčinou jako mateřským jazykem, ale také děti cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem ČR, které si chtějí vynikající základní vzdělání doplnit znalostmi němčiny. Umožňujeme postup do vyšších tříd, doučování němčiny a sestavení individuálního studijního plánu. Součástí zápisu do 1. ročníku jsou testy školní zralosti.

Školné:
Výše školného je stanovována správní radou. Aktuální výše školného je k nahlédnutí zde <http://zsncp.cz/o-skole/zakladni-informace-skolne>. Školné by mělo být placeno ve dvou splátkách (tj. jednou za každé pololetí) – jsou však možné výjimky.

Ředitelka: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Chabařovická 1125/4
182 00 Praha 8
tel./fax sekretariát: 00420 283 882 581
tel./fax ředitelna: 00420 286 884 119 oder 222 360 409
e-mailová adresa: skola@gtmskola.cz
www.gtmskola.cz

Základní škola německo-českého porozumění je součástí obecně prospěšné společnosti Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o. p. s.