Organisationen

Gymnázium Thomase Manna

LV Büro - 25. března 2019

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno v roce 1995 předchůdcem dnešního Shromáždění Němců, Spolkem Němců v Československu (Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei). Statutárním orgánem školy je správní rada, která se skládá ze zástupců zakladatelů školy, odborníků z řad široké veřejnosti a zástupců rodičů.

Profil:
Gymnázium Thomase Manna, jedna z pražských škol založených německou menšinou, je osmileté gymnázium s rozšířenou výukou němčiny, vybraných předmětů v němčině a s cílem rozvíjet německo-české porozumění.

Zajímavosti:

  • jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom I a II: Gymnázium Thomase Manna bylo zařazeno do sítě škol, které mohou své žáky připravovat na tyto jazykové zkoušky, které se mohou žákům hodit např. při dokládání znalostí němčiny v rámci přihlašovací řízení na německé vysoké školy.
  • každoroční účast na mezinárodní soutěži Jugend debattiert international

 

Přijímací řízení:
Přijímací zkoušky se konají ve stejném termínu jako na státních školách. Uchazeči a uchazečky jsou písemně zkoušeni z matematiky a češtiny, dále je s nimi veden krátký rozhovor v němčině. Žáci s výbornými výsledky v prvním pololetí 5. třídy jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Výuka cizích jazyků:
Prvním cizím jazykem je němčina. Od 6. do 9. třídy dělíme žáky do tří skupin: začátečníci, pokročilí a kompetence rodilého mluvčího. Od 10. třídy jsou žáci rozděleni do dvou skupin, v nichž se zaměřují na přípravu k jazykovým zkouškám (viz výše).

Druhým cizím jazykem je angličtina, která je vyučována od 6. třídy. Dalšími volitelnými jazyky jsou francouzština a španělština.

Výuka češtiny pro cizince:
Žákům, kteří sice mluví česky, ale mají potíže s psaním, anebo cizincům nabízíme navíc výuku češtiny. Ta se orientuje především na gramatiku a psaní.

Kontakt:
Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
zástupkyně ředitelky: Mgr. Michaela Dvořáková
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8
Tel./Fax: 00420 283 881 850
Mail: gtm@gtmskola.cz
www.gtmskola.cz 

Gymnázium Thomase Manna je součástí obecně prospěšné společnosti Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o. p. s.